คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดรับฟังความเห็น“ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง กรอบหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าไฟฟ้า พ.ศ….” ผ่านทางเว็บ กกพ. จนถึง 13 ม.ค. 2564 นี้ ก่อนนำไปใช้คำนวณค่าไฟฟ้าใหม่ในปี 2565 เป็นต้นไป โดยอ้างอิง พ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 เชื่อจะทำให้การคำนวณค่าไฟฟ้า เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) และโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า กกพ.อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าฐานและค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (Ft) ใหม่ โดยขณะนี้ได้เปิดรับฟังความเห็น “ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง กรอบหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าไฟฟ้า พ.ศ….” ทางเว็บไซต์ www.erc.or.th ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค.2563-13 ม.ค. 2564 นี้

สำหรับการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าจะแบ่งเป็น โครงสร้างค่าไฟฟ้าฐาน และโครงสร้างค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (Ft) ซึ่งการคิดค่าไฟฟ้าฐานและค่า Ft เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นก่อนจะมี พ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ดังนั้นที่ผ่านมาการกำหนดโครงสร้างค่าไฟฟ้าฐาน จึงไม่มีกรอบกติกาที่ชัดเจน โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คำนวณอัตราค่าไฟฟ้าฐานที่เรียกเก็บ จากนั้น กกพ.จะนำมาพิจารณาและเจรจาต่อรองกัน

ดังนั้นเพื่อให้การกำหนดค่าไฟฟ้าฐานใหม่ ที่กกพ.จะเริ่มจัดทำขึ้นสำหรับใช้ในปี 2565 มีกรอบกติกาที่ชัดเจน สามารถชี้แจงรายละเอียดการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าได้ รวมทั้งเป็นกติกาที่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย จึงต้องกำหนดกติกาขึ้นมาใหม่ และเปิดรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนจะประกาศใช้จริง

โดยประเด็นที่สังคมให้ความสนใจเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าฐานคือ การเรียกเก็บค่าบริการไฟฟ้าเดือนละ 38 บาทจากประชาชนนั้น หากอยู่ภายใต้กติกาใหม่นี้ หน่วยงานการไฟฟ้าจะต้องแยกบัญชีให้ชัดเจนว่าเป็นค่าอะไรบ้าง ซึ่ง กกพ.จะได้นำมาพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่มี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ใช้ไฟฟ้าด้วย

ทั้งนี้ในส่วนของค่า Ft นั้น เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี 2535 ก่อนจะมี พ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และแม้ที่ผ่านมาจะมีกรอบกติกาเบื้องต้นในการคิดค่า Ft แต่ยังไม่ได้อ้างอิงกับ พ.ร.บ.ดังกล่าว อย่างชัดเจน ดังนั้นจะต้องปรับใหม่ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. และ กกพ.จะเริ่มการใช้กรอบกติกานี้สำหรับคำนวณค่า Ft ใหม่ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

ดังนั้นภายหลังจากเปิดรับฟังความเห็นร่างกรอบหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าไฟฟ้า พ.ศ…. แล้ว จะนำผลสรุปไปหารือกับ กฟผ.ด้วย เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ก่อนจะประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไป

สำหรับค่า Ft งวดเดือน ม.ค.–เม.ย. 2564 อยู่ที่ -15.32 สตางค์ต่อหน่วย และค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.61 บาทต่อหน่วย

 

ขอขอบคุณที่มาจาก: www.energynewscenter.com